ام دی اف آلویک سری زنیت ZENIT

ZENIT         در دو مجموعه Supermatt و Metaldeco  عرضه می گردد. هر دو مجموعه ها دارای کد رنگ هایی هستند که زمینه رنگی آنها همگی خالص و یکدست است.

         به طور کلی در این سری فیبر تحت پروسه های مختلف قرار می گیرد تا یک صفحه با یک سطح مات ایجاد شود. سطوح و صفحات این دو دسته به صورت همزمان از ویژگی های مکانیکی و فیزیکی بسیار خوب بهره مند هستند. ویژگی هایی که شامل مقاومت به خراش، مقاومت به سایش، عدم انعکاس نور و دوام رنگ بالا می باشد.

        مجموعه متال دکو تمام ویژگی های بالا را داراست با این تفاوت که مقاومت به سایش و خراش در آن بیشتر بوده و اثر انگشت و دست بر روی سطح آن باقی نمی ماند. به تمامی این خصوصیت ها ویژگی صدفی بودن را نیز در این مجموعه بیافزاید.      

        کد رنگ های مجموعه متال دکو شامل

Cashemire - Antracita – Blanco- Basalto - Kubanite - Gris Nube – Magnolia Negro   می باشد.

        مجموعه سوپر مات شامل کدهای Basalto, Blanco, Antracita, Negro ,Magnolia  و  Cashemire          است.

مشخصات فنی سری زنیت در این جدول بیان شده است.

معیار استاندارد

نتیجه

Metal Deco

نتیجه

Supermatt

مشخصات فیزیکی محصول

EN 14323:04

450/650) 3B(

700/850) 3B(

Abrasion resistance

EN ISO 2409:07

1

1

Cross cut test

UNE 48025:79

No damage

No damage

Cold check

EN 12722:09

5

5

Dry heat resistance

EN14323:04

2

4

Resistance to cigarette burns

EN14323:04

5

5

Resistance to water vapour

EN14323:04

0.5mm.±

0.5mm.±

Measures tolerance

CIELab D65/10º

E≤0.70Δ

E≤0.70Δ

Plain color tolerance

Yes

Yes

Laser Edge

}